Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

87 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn
x