Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

87 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ
x