Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

104 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ
x