Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

105 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn
x