Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ
x