Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ
x