Thời gian làm việc

Đặt lịch online

Ở bất cứ đâu, bất cứ chỗ nào đều có thể đặt lịch khám

* Chương trình khuyến mại có thể thay đổi tuỳ từng thời điểm. Vui lòng chat cùng bác sĩ tư vấn để biết thêm thông tin chi tiết.

Chỉ dẫn đường đi

0 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ
x