ẤN TƯỢNG CỦA TÔI VỀ PHÒNG KHÁM BỆNH TRĨ HƯNG THỊNH

PHÒNG KHÁM BỆNH TRĨ HƯNG THỊNH - VÌ SAO TÔI CHỌN?

MÔI TRƯỜNG KHÁM CHỮA BỆNH AN TOÀN

“Niềm tin gây dựng từ những hành động nhỏ”

NGUYÊN TẮC TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA PHÒNG KHÁM

HƯNG THỊNH PHẤN ĐẤU XÂY DỰNG MÔ HÌNH ĐẠT TIÊU CHUẨN 4S

92 Bệnh nhân đã
đăng ký hôm nay

+ Nguyễn Thị H*** | 0758226*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trung N*** | 0866170*** | Nứt kẽ hậu môn + Quách Thị T*** | 0866770*** | Bệnh trĩ + Vì Thị M*** | 0326542*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị T*** | 0917880*** | Bệnh Hậu Môn + Ngọ Văn V*** | 0369824*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Văn B*** | 0356867*** | Bệnh trĩ + Hoàng Quốc H*** | 0599999*** | Bệnh trĩ + Vũ T*** | 0326776*** | Bệnh trĩ + Ngô Thị Kiều L*** | 0906761*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị U*** | 0913316*** | Bệnh trĩ + Phùng Phương T*** | 0936888*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu Hoài L*** | 0869271*** | Bệnh trĩ + Khúc Mạnh H*** | 0365607*** | Bệnh trĩ + Vũ Ngọc L*** | 0906062*** | Bệnh trĩ + Trần Thị D*** | 0946329*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tú L*** | 0377091*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị H*** | 0836672*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn N*** | 0949043*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thanh T*** | 0854244*** | Bệnh trĩ + Lý Thị Vân T*** | 0338593*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị Ngọc N*** | 0334536*** | Bệnh trĩ + Cao Thi V*** | 0922568*** | Bệnh trĩ + Lại Văn C*** | 0819381*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0945151*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị Huyền Tr*** | 0904041*** | Bệnh trĩ + Hồ Chính T*** | 0782796*** | Bệnh Xã Hội + Tran Thi Phuong T*** | 0352313*** | Bệnh trĩ + Vũ Thị T*** | 0971725*** | Nứt kẽ hậu môn + Pham Van Th*** | 0834498*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thị N*** | 0368476*** | Bệnh trĩ + Ma Văn T*** | 0934606*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Ngọc A*** | 0911237*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0836852*** | Bệnh trĩ + Trần Thị T*** | 0936155*** | Bệnh trĩ + Trần Đình H*** | 0373213*** | Bệnh trĩ + Đặng Quang N*** | 0869612*** | Bệnh trĩ + Dương Quốc C*** | 0368476*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị D*** | 0916555*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0906144*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hà D*** | 0916395*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Đức H*** | 0859629*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Công Đ*** | 0393961*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị P*** | 0913270*** | Bệnh trĩ + Trần Đức K*** | 0914387*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Thu T*** | 0357950*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Quốc*** | 0855779*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị H*** | 0904973*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị P*** | 0758565*** | Bệnh trĩ + Mai Thị N*** | 0888421*** | Bệnh trĩ + Lò Thị Ngọc H*** | 0913528*** | Bệnh trĩ + Trần Xuân N*** | 0336355*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn M*** | 0916896*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Văn T*** | 0948382*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị N*** | 0818241*** | Bệnh trĩ + Mai Huyền T*** | 0947023*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thuý H*** | 0961424*** | Bệnh trĩ + Lê Thị H*** | 0384150*** | Bệnh Xã Hội + Nguyễn Thị L*** | 0387816*** | Bệnh trĩ + Nguyễn D*** | 0941783*** | Nứt kẽ hậu môn + Phạm Trung K*** | 0854245*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0836542*** | Bệnh trĩ + Đặng Xuân P*** | 0906283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0343963*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đăng T*** | 0868843*** | Bệnh trĩ + Phan Huy H*** | 0855712*** | Bệnh trĩ + Duong Văn L*** | 0383031*** | Nứt kẽ hậu môn + Đỗ Phương T*** | 0393330*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Phương T*** | 0399850*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0326671*** | Nứt kẽ hậu môn + Đinh Trọng T*** | 0833184*** | Nứt kẽ hậu môn + Cao Trường G*** | 0342499*** | Nứt kẽ hậu môn + Dương Thị H*** | 0353344*** | Bệnh trĩ + Vương Thị D*** | 0912774*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Hải Y*** | 0948944*** | Bệnh trĩ + Phạm Bảo N*** | 0936039*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0355250*** | Bệnh trĩ + Hồng N*** | 0946241*** | Bệnh trĩ + Đỗ Minh N*** | 0353930*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị Thanh H*** | 0858531*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Ngọc D*** | 0348774*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Ngọc L*** | 0915448*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Thi C*** | 0936142*** | Bệnh trĩ + Đinh G*** | 0889718*** | Bệnh trĩ + Phạm Thu T*** | 0347031*** | Bệnh trĩ + Vũ Lê T*** | 0961048*** | Nứt kẽ hậu môn + NguyễN Thị L*** | 0901754*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn T*** | 0866688*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị M*** | 0941790*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tài T*** | 0912877*** | Bệnh trĩ + Doanh Văn K*** | 0383660*** | Bệnh trĩ + Lê Thu T*** | 0888436*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0342977*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị N*** | 0383635*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thu T*** | 0868102*** | Bệnh trĩ + Huyền Tr*** | 0329878*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị T*** | 0336539*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hữu N*** | 0858021*** | Bệnh Hậu Môn + Ly Seo G*** | 0928328*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị N*** | 0397049*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đình H*** | 0356866*** | Bệnh trĩ + Đăng Thi H*** | 0362967*** | Bệnh trĩ + Trương Thị Hương G*** | 0384817*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Hoài N*** | 0939181*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0899200*** | Bệnh trĩ + Lê Thi T*** | 0333610*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0388992*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Văn T*** | 0388806*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mạnh T*** | 0912933*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn T*** | 0918955*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0387999*** | Bệnh trĩ + Lan P*** | 0344334*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Trọng T*** | 0866753*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đức T*** | 0379787*** | Bệnh Hậu Môn + Phạm Thị T*** | 0865636*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Tiến Th*** | 0378392*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thu T*** | 0385627*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Duy H*** | 0868116*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Đình L*** | 0386972*** | Bệnh trĩ + Nguyen Thi P*** | 0374700*** | Bệnh trĩ + Bùi Văn D*** | 0868220*** | Nứt kẽ hậu môn + Kiều H*** | 0904497*** | Bệnh trĩ + Hà Trung H*** | 0905143*** | Bệnh trĩ + Đào Đức T*** | 0813662*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn G*** | 0931734*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Thị M*** | 0816180*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thành T*** | 0862063*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0365899*** | Bệnh trĩ + Trương Hồng T*** | 0886027*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị T*** | 0914237*** | Bệnh trĩ + Võ D*** | 0877771*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn L*** | 0873913*** | Bệnh trĩ + Pham Huyền T*** | 0367831*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyen T*** | 0339590*** | Nứt kẽ hậu môn + Hồ Thị H*** | 0924165*** | Bệnh trĩ + Phạm Thị Hồng N*** | 0369862*** | Bệnh trĩ + QuáCh Đông D*** | 0347018*** | Bệnh trĩ + Đỗ Thị L*** | 0382250*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị T*** | 0365786*** | Bệnh trĩ + Hà Thị N*** | 0846443*** | Bệnh trĩ + Trần Quang L*** | 0386233*** | Bệnh trĩ + Từ Ngọc Q*** | 0854058*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Văn H*** | 0948135*** | Nứt kẽ hậu môn + Ngô Thu H*** | 0344542*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị Thanh H*** | 0347543*** | Bệnh trĩ + Lê Văn T*** | 0327063*** | Nứt kẽ hậu môn + Bùi Thị H*** | 0874868*** | Bệnh trĩ + Bùi Thị N*** | 0346815*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị H*** | 0366214*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thi H*** | 0383361*** | Bệnh trĩ + Cao Văn D*** | 0945470*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn N*** | 0917324*** | Nứt kẽ hậu môn + Trần Thị O*** | 0334909*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Đức K*** | 0884431*** | Nứt kẽ hậu môn + Hoàng Văn H*** | 0333403*** | Bệnh Hậu Môn + Phan Tiến V*** | 0523463*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Mai L*** | 0399163*** | Bệnh trĩ + Ngô Bá T*** | 0357079*** | Nứt kẽ hậu môn + Vũ Thị L*** | 0868397*** | Bệnh Hậu Môn + Nguyễn Thị N*** | 0364157*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Đăng C*** | 0369273*** | Bệnh trĩ + Hoàng Thị Thùy T*** | 0356380*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Phương D*** | 0356053*** | Bệnh trĩ + Bùi Trọng P*** | 0852140*** | Nứt kẽ hậu môn + Lê Tiến D*** | 0364866*** | Bệnh trĩ + Mua Thì L*** | 0393043*** | Bệnh trĩ + Kiều Thị Khánh L*** | 0352745*** | Bệnh trĩ + Đỗ Hồng N*** | 0356426*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Mỹ H*** | 0834191*** | Bệnh trĩ + Trần Thị Thu H*** | 0389607*** | Bệnh trĩ + Vũ Đức T*** | 0386260*** | Bệnh trĩ + Đoàn Ngọc L*** | 0904756*** | Bệnh trĩ + Lê Thi L*** | 0893041*** | Nứt kẽ hậu môn + Nguyễn Thị T*** | 0904660*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thùy L*** | 0859993*** | Bệnh trĩ + Lâm Hồng B*** | 0339751*** | Bệnh trĩ + Kiều Cao N*** | 0961283*** | Bệnh trĩ + Nguyễn Thị Thanh D*** | 0829602*** | Bệnh trĩ + Giang Thị Bé C*** | 0378329*** | Bệnh trĩ + Đinh Thị P*** | 0329490*** | Bệnh trĩ + Trần Văn T*** | 0522913*** | Nứt kẽ hậu môn + Tạ Văn T*** | 0393491*** | Bệnh trĩ
x